Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych i Wycieczkach organizowanych przez [..]

Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych i Wycieczkach organizowanych przez firmę „WANDERLUST Anna Bejm”

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze Ogóle Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych i Wycieczkach, zwane dalej OWU, określają prawa i obowiązki Organizatora oraz podmiotów korzystających ze świadczonych przez niego usług.
 2. Definicje:
 3. Organizator – Anna Bejm prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wanderlust Anna Bejm” z zakładem głównym pod adresem: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6112704181, REGON: 366027113, e-mail: bt.wanderlust@gmail.com, tel. 502 405 102, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem ewidencyjnym 698/42/2016, będąca organizatorem turystyki w rozumieniu art. 4 pkt 8 Ustawy, oraz posiadająca Stronę internetową,
 4. Strona internetowa – serwisy internetowe dostępne pod adresem: www.wanderlust-wycieczki.pl oraz www.wanderlust.shoplo.com, należące do Organizatora,
 5. Formularz Rezerwacji – formularz rezerwacji dostępny na Stronie internetowej Organizatora, za pośrednictwem którego po wypełnieniu jest zawierana Umowa na rzecz Podróżnych,
 6. Impreza turystyczna – zgodnie z art. 4 pkt 2 Ustawy jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów Usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, które spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1 Ustawy, w tym w szczególności poprzez połączenie tych Usług turystycznych przez Organizatora, oferowanie i sprzedawanie tych usług po cenie obejmującej wszystkie Usługi stanowiącej cenę całkowitą lub oferowanie i sprzedawanie tych Usług przy użyciu określenia „Impreza turystyczna” lub podobnego określenia,
 7. Wycieczka - Imprezy turystyczne oraz powiązane usługi turystyczne trwające krócej niż 24 godziny (chyba że obejmują nocleg), o których mowa w art. 3 pkt 3 Ustawy i wobec których przepisy Ustawy nie mają zastosowania,
 8. Niezgodność – niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług turystycznych objętych Imprezą turystyczną zgodnie z art. 4 pkt 16 Ustawy,
 9. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Uczestnictwa w Imprezach turystycznych i Wycieczkach organizowanych przez Organizatora stanowiące Załącznik nr 1 do Umowy,
 10. Pilot wycieczek – osoba towarzysząca w imieniu Organizatora Podróżnym podczas Imprezy turystycznej lub Wycieczki, sprawująca opiekę nad nimi i czuwająca nad sposobem wykonania na ich rzecz Usług turystycznych oraz przekazująca podstawowe informacje dotyczące odwiedzanego kraju i miejsca, o której mowa w art. 3 pkt 7b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1553, ze zm.),
 11. Podróżny– osoba, o której mowa w art. 4 pkt 6 Ustawy, tj.każdy, kto chce zawrzeć(zawarł) Umowę z Organizatoremlub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy, a zatem Podróżnym jest zarówno osoba zawierająca Umowę w swoim imieniu, jak również osoby,na rzeczktórych Umowa została zawarta; w tym drugim przypadku osoba zawierająca Umowę zobowiązana jest przekazać Podróżnym informacje dotyczące Umowy i Imprezy turystycznej, jak również powinna dysponować zgodą tych Podróżnych na ich udział w Imprezie turystycznej zgodnie z postanowieniami niniejszego OWU; Podróżnym może być również Klient, o którym mowa w Regulaminie Strony internetowej,
 12. Przewodnik turystyczny – osoba zawodowo oprowadzająca Podróżnych po wybranych obszarach, miejscowościach i obiektach, udzielająca o nich fachowej informacji oraz sprawująca nad Podróżnymi opiekę w zakresie wynikającym z Umowy, o której mowa w art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1553, ze zm.), przy czym Przewodnikiem turystycznym jest osoba trzecia działająca w imieniu Organizatora,
 13. Regulamin– regulamin serwisu internetowego www.wanderlust.shoplo.com, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123),
 14. rozpoczęcie Imprezy turystycznej – należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia wykonywania Usług turystycznych w ramach tej samej Imprezy turystycznej zgodnie z art. 4 pkt 4 Ustawy,
 15. Siła Wyższa – należy przez to rozumieć nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, o których mowa w art. 4 pkt 15 Ustawy tj. sytuacje pozostające poza kontrolą strony powołującej się na takie sytuacje, których skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania,
 16. Ubezpieczyciel -AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą pod adresem: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS: 0000271543, NIP: 1070006155, REGON: 140806789, e-mail: ubezpieczenia.korporacyjne@axa.pl, tel. 801 200 200,
 17. Umowa – umowa o udział w Imprezie turystycznej w rozumieniu art. 4 pkt 3 Ustawy, tj. umowa dotycząca Imprezy turystycznej jako całości lub - jeżeli Impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów - wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej Imprezy turystycznej, albo umowa o organizację Wycieczki, będące umowami o świadczenie usług w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierane pomiędzy Organizatorem a Podróżnym za pośrednictwem Serwisu w języku polskim, na warunkach określonych w Umowie, OWU, innych załącznikach do Umowy oraz we właściwych przepisach prawa,
 18. Dowód Zakupu – paragon fiskalny wystawiany przez Organizatora i potwierdzający zawarcie Umowy,
 19. Usługa turystyczna – w rozumieniu art. 4 pkt 1 Ustawy jest to: przewóz pasażerów; zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów; wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych; i inna usługa świadczona Podróżnym, która nie stanowi integralnej części wskazanych wyżej Usług,
 20. Ustawa – ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 2361), która wdraża na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015 r.).
 21. Organizator oświadcza, iż posiada gwarancję ubezpieczeniową na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych udzieloną przez Ubezpieczyciela, jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy.
 22. Przedmiotem Umowy jest organizacja Imprezy turystycznej lub Wycieczki przez Organizatora na rzecz Podróżnych.
 23. Podróżny oświadcza, iż zapoznał się z Umową, niniejszymi OWU i pozostałymi załącznikami do Umowy oraz akceptuje ich postanowienia.
 24. Podróżny zobowiązany jest do poinformowania osób, w imieniu i na rzecz których zawiera Umowę, o warunkach Imprezy turystycznej, w szczególności z uwzględnieniem pkt. 7 niniejszego paragrafu. Podróżny oświadcza ponadto, że jest upoważniony do przyjmowania w imieniu Podróżnych, na rzecz których zawarł Umowę, wszelkich oświadczeń i zawiadomień od Organizatora z zachowaniem formy uzgodnionej w Umowie.
 25. Podróżny zawierający Umowę oświadcza, że zapozna wszystkich Podróżnych,na rzecz których zawiera Umowę, z informacjami udzielonymi mu przez Organizatora – jeżeli mają one zastosowanie do Imprezy turystycznej objętej Umową - dotyczących:
 26. ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych,
 27. informacji o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w Imprezie turystycznej, a także o sugerowanych szczepieniach i profilaktyce zdrowotnej przed i w trakcie Imprezy turystycznej,
 28. informacji o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego,
 29. informacji o prawie do rozwiązania przez Podróżnego Umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej za stosowną opłatą określoną w OWU,
 30. informacji o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez Podróżnego z niektórych Usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej w określonym języku obcym,
 31. wszelkich niezbędnych informacji, do których podania Organizator jest zobowiązany na mocy art. 40 Ustawy.
 32. Podróżny zawierający Umowę oświadcza, że zgłoszenie Podróżnych, na rzecz których zawiera Umowę, nastąpiło po zapoznaniu ich z Umową, OWU, ważnymi informacjami dodatkowymi i złożeniu przez te osoby względem Podróżnego zawierającego Umowę oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w Imprezie turystycznej lub Wycieczce, stosownie do przepisu art. 393 § 2 Kodeksu cywilnego.
 33. Wszelkie wyrazy lub zwroty pisane wielką literą należy rozumieć w sposób przewidziany w Regulaminie, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszych OWU.

§2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Katalogi, reklamy, publikacje, foldery, broszury oraz ulotki Organizatora, zarówno w formie papierowej, jak i zamieszczone na Stronie internetowej i dotyczące Imprez turystycznych oraz Wycieczek, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.), zwanego dalej Kodeksem cywilnym.Z chwilą opublikowania lub wprowadzenia do obrotu nowych katalogów, reklam, publikacji, folderów, broszur oraz ulotek przez Organizatora, zastępują one dotychczasowe, chyba że Podróżny skorzystał z dotychczasowych katalogów, reklam, publikacji, folderów, broszur lub ulotek Organizatora.
 2. Katalogi, reklamy, publikacje, foldery, broszury oraz ulotki Organizatora, o których mowa w punkcie poprzedzającym, określają szczegółowy program Imprezy turystycznej lub Wycieczki.
 3. Organizator zobowiązany jest podać Podróżnemu przed zawarciem Umowy wszystkie główne właściwości Usług turystycznych oraz informacje, do których przekazania jest zobowiązany na mocy przepisów Rozdziału VI Ustawy, w tym w szczególności wskazanych w art. 40 Ustawy.
 4. Podróżny może zawrzeć Umowę:
  -poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacji na Stronie internetowej w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) – Podróżny wyszukuje Imprezę turystyczną lub Wycieczkę, a następnie powinien dodać Imprezę turystyczną lub Wycieczkę do Koszyka (przycisk „do koszyka”), kliknąć „Zamawiam”, wypełnić Formularz Rezerwacji o wymagane dane i informacje, zaakceptować niniejszy Regulamin, Umowę, OWU, inne załączniki do Umowy i Politykę prywatności oraz potwierdzić Zamówienie dedykowanym przyciskiem („Zamawiam i płacę”), a następnie opłacić Zamówienie,
  -na adres e-mail Organizatora: bt.wanderlust@gmail.com w dowolnym momencie (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu) - Podróżny powinien w wiadomości e-mail stanowiącej oświadczenie woli o chęci złożenia Zamówienia wskazać, która Impreza turystyczna lub Wycieczka ma być objęta Zamówieniem oraz opłacić Zamówienie, przy czym w dalszej kolejności Umowa zostanie zawarta w formie korespondencyjnej w postaci wymiany korespondencji z Podróżnym obejmującej podpisane egzemplarze Umowy i jej załączników (forma pisemna) lub skan podpisanej Umowy wraz załącznikami wysłany przez Podróżnego na adres e-mail Organizatora (forma dokumentowa).
 5. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Podróżnemu przez Organizatora w formie wiadomości e-mail po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w punkcie poprzedzającym.
 6. Umowę między Organizatorem a Podróżnym uznaje się za zawartą z chwilą:
  -otrzymania przez Podróżnego wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie poprzedzającym – w przypadku zawarcia Umowy w sposób, o którym mowa w pkt 4 lit. a niniejszego paragrafu,
  -otrzymania przez Organizatora podpisanego przez obie strony egzemplarza Umowy wraz z załącznikami w formie pisemnej lub dokumentowej – w przypadku, o którym mowa w pkt 4 lit. b niniejszego paragrafu.
 7. Organizator zawiera Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 683, ze zm.), w tym w szczególności za pośrednictwem Formularza Rezerwacji znajdującego się na Stronie internetowej, jak również korespondencyjnie w formie pisemnej lub dokumentowej w sposób przewidziane w Regulaminie, przy czym zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 8 tej ustawy, przepisów wskazanej ustawy nie stosuje się do umów o udział w imprezie turystycznej, z wyjątkiem art. 10, art. 11, art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17, art. 17 i art. 20 ust. 2 tej ustawy, z uwzględnieniem pkt. 8 niniejszego paragrafu.
 8. W związku z wyłączeniem, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Podróżnemu będącemu konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, o którym mowa w art. 27 ustawy o prawach konsumenta. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przysługuje Podróżnemu, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, chyba że negocjacje ustne na podstawie których została zawarta Umowa, były prowadzone w oparciu o wcześniejsze zamówienie złożone przez Podróżnego.
 9. Dane osobowe i informacje wymagane do zawarcia Umowy obejmują: imię i nazwisko, , adres e-mail, jak również – w przypadku Formularza Rezerwacji na Stronie internetowej – ewentualne dodatkowe informacje zamieszczone w Formularzu Rezerwacji.
 10. Podróżny oświadcza, że dane osobowe i informacje, o których mowa w punkcie poprzedzającym są prawidłowe i zgodne z prawdą oraz zawarte są w Liście Podróżnych tworzonej dla wewnętrznych celów organizacyjnych Organizatora.
 11. Po zawarciu Umowy Podróżny zawierający Umowę otrzyma egzemplarz Umowy w formie pisemnej lub potwierdzenie zawarcia Umowy na wskazany w Formularzu rezerwacji adres e-mail zależnie od sposobu zawarcia Umowy.
 12. Podróżny zawierający Umowę musi mieć ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą być objęte Umową tylko za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych/opiekunów prawnych.
 13. Stosownie do art. 39 Ustawy Organizator udostępnia Podróżnemu standardowy formularz informacyjny stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy.
 14. Korespondencja pomiędzy Organizatorem a Podróżnym odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail, a nagłych przypadkach również za pośrednictwem numerów telefonu.
 15. Gdyby Podróżny wystąpił wobec Organizatora z dodatkowymi życzeniami specjalnymi wykraczającymi poza zakres Umowy, Podróżny może dochodzić roszczeń z tytułu takich pozaumownych dodatkowych życzeń specjalnych tylko wtedy, gdy ich treść i zakres realizacji zostały wyrażone w sposób jednoznaczny przez Podróżnego w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, a Organizator potwierdził w takiej formie przyjęcie ich do realizacji.

§3. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena Imprezy turystycznej lub Wycieczki jest ceną umowną i obejmuje pełne koszty Imprezy turystycznej lub Wycieczki wraz z kosztami świadczeń dodatkowych, opłatami oraz podatkami, łącznie za wszystkich zgłaszanych Podróżnych w ramach zawartej Umowy.
 2. Cena Imprezy turystycznej lub Wycieczki wynika z Umowy i zawiera obowiązkową opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny za każdego Podróżnego w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 3. Organizator oświadcza, iż nie jest płatnikiem podatku VAT .
 4. Zapłata ceny za Imprezę turystyczną lub Wycieczkę uznawana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na konto bankowe Organizatora lub z chwilą jej dokonania w kasie Organizatora.
 5. Zadatek wynosi 50% łącznej ceny Imprezy turystycznej lub Wycieczki i płatna jest przez Podróżnego najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Pełna cena za Imprezę turystyczną lub Wycieczkę, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconego zadatku, powinna wpłynąć do Organizatora nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej lub Wycieczki, z uwzględnieniem pkt 6 niniejszego paragrafu.
 6. Jeżeli w momencie zawarcia Umowy do dnia rozpoczęcia Imprezy turystycznej lub Wycieczki pozostało mniej niż 30 dni, pełną kwotę za Imprezę turystyczną lub Wycieczkę należy wpłacić w momencie zawarcia Umowy.
 7. Wszelkich płatności należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora wskazany w wystawionym przez niego rachunku.
 8. Niedopuszczalne jest, aby Podróżny dokonywał zapłaty lub wpłacił wyższą kwotę zaliczki i ceny w innym terminie niż wskazany w pkt 5-6 niniejszego paragrafu. Ewentualne nadpłaty będą niezwłocznie zwracane Podróżnemu.
 9. Strony mogą każdorazowo uregulować terminy, o których mowa w pkt 5-6 niniejszego paragrafu, w sposób odmienny.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Podróżnym, który nie realizuje terminowo płatności wskazanych w niniejszym paragrafie, z uwzględnieniem postanowienia punktu poprzedzającego.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość podwyższenia ceny Imprezy turystycznej tylko wtedy, gdy miałoby to nastąpić nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej oraz jest to spowodowane jedną z następujących okoliczności:
  -zmianą cen przewozów pasażerskich wynikających ze zmiany kosztów paliwa lub innych źródeł zasilania,
  -zmianą wysokości podatków lub opłat od Usług turystycznych objętych Umową, nałożonych przez podmioty, które nie biorą bezpośredniego udziału w realizacji Imprezy turystycznej, w tym podatków turystycznych, opłat lotniskowych lub opłaty za wejście na pokład i zejście na ląd w portach oraz na lotniskach,
  -zmianą kursów walut mających znaczenie dla danej Imprezy turystycznej.
 12. Organizator powiadamia Podróżnego w sposób jasny i zrozumiały w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail, o podwyższeniu ceny w sytuacjach, o których mowa w punkcie poprzedzającym,wskazując uzasadnienie oraz sposób obliczenia podwyższonej ceny.
 13. Podróżny ma prawo do obniżki ceny Imprezy turystycznej spowodowanej wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 11 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej faktycznemu obniżeniu tych kosztów, jeżeli okoliczności te wystąpiły po zawarciu Umowy, a przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator może odliczyć od zwrotu (obniżenia) należnego Podróżnemu poniesione rzeczywiste koszty obsługi, przy czym na żądanie Podróżnego Organizator przedstawia Podróżnemu dowód poniesienia takich kosztów obsługi.

§4. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator jest odpowiedzialny za należyte wykonanie wszystkich Usług turystycznych objętych Umową.
 2. Organizator zapewnia Podróżnym opiekę w czasie trwania Imprezy turystycznej lub Wycieczki w zakresie określonym treścią Umowy. Opieka, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, sprawowana jest bezpośrednio przez Organizatora lub przez osobę go reprezentującą i należycie umocowaną do działania w imieniu Organizatora w zakresie niezbędnym do realizacji Imprezy turystycznej lub Wycieczki.
 3. Organizator jest zobowiązany zapewnić:
  -w przypadku organizowania wycieczek za granicę – opiekę Pilota wycieczek posiadającego znajomość języka powszechnie znanego w kraju odwiedzanym lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym,
  -w przypadku organizowania wycieczek dla Podróżnych z zagranicy – usługi Przewodnika turystycznego oraz opiekę Pilota wycieczek posiadających znajomość języka umożliwiającego kontakt z takimi Podróżnymi lub języka uzgodnionego z kontrahentem zagranicznym.
 4. Organizator zobowiązany jest do udzielenia pomocy Podróżnemu, który znalazł się w trudnej sytuacji w przypadkach określonych w art. 52 Ustawy oraz w innych przypadkach prawem przewidzianych. Organizator może żądać opłaty z tytułu udzielenia pomocy nie przewyższającej rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora, jeżeli trudna sytuacja Podróżnego powstała z wyłącznej winy umyślnej Podróżnego lub w wyniku jego rażącego niedbalstwa.
 5. Jeżeli Organizator nie wykonuje z przyczyn niezależnych od niego Usług turystycznych opisanych w Umowie, wówczas wykona świadczenie zastępcze o podobnej wartości. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości Usługi turystycznej określonej w Umowie, wówczas Podróżny ma prawo do odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy turystycznej.
 6. Organizator nie odpowiada za katalogi, reklamy, publikacje, broszury, foldery, ulotki etc. wydane w trakcie trwania Imprezie turystycznej lub Wycieczki przez hotele i inne podmioty, z którymi Podróżni mają styczność w toku Imprezy turystycznej lub Wycieczki w ramach wykonywanej Umowy.
 7. Organizator ogranicza odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie Imprezy turystycznej lub Wycieczki do trzykrotności ceny Imprezy turystycznej lub Wycieczki. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie, jak również szkody spowodowanej umyślnie lub w wyniku niedbalstwa Organizatora.
 8. Organizator może świadczyć swoje usługi przy pomocy podmiotów (osób) trzecich, w tym w szczególności podmiotów świadczących usługi transportowe, noclegowe i gastronomiczne, z uwzględnieniem postanowienia punktu poprzedzającego. Podmioty (osoby), o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dysponują uprawnieniami niezbędnymi do świadczenia przez nich wskazanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym nie są one pracownikami Organizatora.

§5. PRAWA I OBOWIĄZKI PODRÓŻNEGO

 1. Podróżny oświadcza, że akceptuje treść Umowy, niniejszych OWU oraz innych załączników do Umowy, jak również zobowiązuje się ich przestrzegać oraz sprawdzić prawidłowość danych osobowych swoich oraz pozostałych Podróżnych objętych Umową, przed zawarciem tej Umowy. O wszelkich zmianach danych Podróżnych, w tym w szczególności Podróżnych, na rzecz których zawarta została Umowa, Podróżny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Organizatora.
 2. Podróżny ma prawo do świadczeń określonych w Umowie, niniejszych OWU oraz w pozostałych załącznikach do Umowy.
 3. Podróżny ma obowiązek poinformować Organizatora o wszelkich Niezgodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji Imprezy turystycznej lub Wycieczki.
 4. Podróżny zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących w miejscu pobytu (regulaminu), z którymi jest zapoznawany i informowany na początku Imprezy turystycznej lub Wycieczki. Zasady, o których mowa w zdaniu poprzedzającym obejmują w szczególności: przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu lub w innych miejscach objętych Imprezą turystyczną lub Wycieczką (np. związane z ciszą nocną, BHP, przepisami przeciwpożarowymi), użytkowanie przekazanego sprzętu (w tym np. rekreacyjno-sportowego) zgodnie z jego przeznaczeniem, utrzymywanie porządku w miejscu pobytu, zachowywanie się zgodnie z ogólnie przyjętymi dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego z poszanowaniem zwyczajów oraz przepisów prawa obowiązujących w kraju lub regionie pobytu.
 5. Podróżny obowiązany jest podporządkować się zaleceniom Organizatora związanych z realizacją Umowy oraz udzielić wszelkich informacji niezbędnych do jej realizacji.
 6. Podróżny obowiązany jest uiścić wszystkie niezbędne opłaty w miejscu pobytu, o których Podróżny został wcześniej poinformowany przez Organizatora i które wynikają z zawartej Umowy.
 7. Podróżny zobowiązany jest posiadać wszelkie wymagane prawem dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy z Organizatorem, a także dokumenty wymagane do realizacji Umowy, takie jak w szczególności dowód osobisty, paszport czy wiza, jak również – ze względu na specyfikę Imprezy turystycznej lub Wycieczki - odpowiedni sprzęt lub ekwipunek, jeżeli Podróżny ma go sobie zapewnić we własnym zakresie.
 8. Podróżny ma obowiązek przestrzegać limitu bagażu ustalonego przez przewoźnika, którym posługuje się Organizator w związku z wykonywaniem Umowy.
 9. Podróżnym zaleca się zwracanie szczególnej uwagi na swój bagaż. W przypadku zgubienia lub zniszczenia bagażu kwestie odpowiedzialności Podróżnego, Organizatora, przewoźnika itp. regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 10. Nie zaleca się uczestnictwa w Imprezach turystycznych i Wycieczkach kobietom ciężarnym w ósmym i dziewiątym miesiącu ciąży bez uprzedniej konsultacji z lekarzem.
 11. Podróżny ma prawo dochodzić na drodze sądowej wszelkich pobranych przez Organizatora opłat, które uważa za nieuzasadnione lub niezgodne z zawartą Umową.
 12. Podróżny ma prawo do zwrotu wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn leżących po stronie Organizatora lub z powodu przerwania jego udziału w Imprezie turystycznej przez służby graniczne lub policję, po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów związanych z zakupem tych świadczeń u kontrahentów, z którymi Organizator współpracuje w celu realizacji Umowy i związanych z nią Usług turystycznych.
 13. W przypadku wypraw na Islandię, Maderę, Lofoty, Podróżny sam wykupuje bilet lotniczy, a warsztaty/wyprawa początek mają na miejscu w danym kraju. 

§6. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator dokonuje terminowych wpłat składek dotyczących Podróżnych w należnej wysokości na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości zgodnej z przepisami Ustawy oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy.
 2. Organizator zawarł z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia Podróżnych (nr polisy: 05.967.465), obowiązującą od dnia 22 grudnia 2019r. do dnia 21 grudnia 2020r. na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 32.262 zł (7.500 euro), dotyczącej pokrycia kosztów powrotu Podróżnych do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez Podróżnych za Imprezę turystyczną w przypadkach przewidzianych w Ustawie.
 3. Umowa zawarta przez Organizatora z Ubezpieczycielem, o której mowa w punkcie poprzedzającym, dotyczy zarówno gwarancji ubezpieczeniowej na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, jak również zwrotu całości lub części wpłat dokonanych tytułem Imprezy turystycznej lub poszczególnych Usług turystycznych jako zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w art. 4 pkt 14 w zw. z art. 7 Ustawy, jak również na potrzeby ubezpieczenia Podróżnych w pozostałym zakresie.
 4. Warunki gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności wysokość sumy gwarancyjnej oraz dane Ubezpieczyciela, są zamieszczone na Stronie internetowej Organizatora lub przekazane Podróżnym przez Organizatora w formie papierowej lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Organizator prześle Podróżnemu wpłacającemu całość lub część należności z tytułu zawartej Umowy, potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej, ze wskazaniem sposobu ubiegania się o wypłatę środków z tej gwarancji w przypadkach przewidzianych Ustawą. Beneficjentem polisy jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
 5. Wszyscy Podróżni mają ten sam numer polisy w ramach gwarancji ubezpieczeniowej, o której mowa w niniejszym paragrafie.
 6. W przypadku zagranicznej Imprezy Turystycznej lub Wycieczki wszyscy Podróżni zobowiązani są do wykupienia pakietu ubezpieczenia o następujących wysokościach i w zakresie:
  -Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)–20.000 zł,
  -Kosztów Leczenia (KL) wraz z ubezpieczeniem Assistance–100.000 zł.
 7. W przypadku krajowej Imprezy turystycznej lub Wycieczki zastosowanie ma wyłącznie lit. a punktu poprzedzającego.
 8. Podróżny oświadcza, iż stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie turystycznej lub Wycieczce, a w przypadku zachorowania w trakcie Imprezy turystycznej lub Wycieczki zwalnia leczących ich w kraju i za granicą lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej względem Ubezpieczyciela oraz wyraża zgodę na udostępnienie Ubezpieczycielowi dokumentacji medycznej z przebiegu jego leczenia.
 9. Jeżeli Podróżnego dotyczą choroby przewlekłe lub nowotworowe, powinien on wykupić dodatkowe ubezpieczenie.
 10. Uiszczanie składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego paragrafu, stanowią zabezpieczenie finansowe dla Podróżnych, z którego mogą skorzystać na wypadek niewypłacalności Organizatora w celach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

§7. REKLAMACJE

 1. Organizator odpowiada za Niezgodność wykonania Umowy, chyba że Organizator udowodni, że:
  -winę za Niezgodność ponosi Podróżny,
  -winę za Niezgodność ponosi osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem Usług turystycznych objętych Umową, a Niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć,
  -Niezgodność została spowodowana Siłą Wyższą.
 2. Jeżeli Podróżny stwierdzi Niezgodność w trakcie trwania Imprezy turystycznej lub Wycieczki, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Organizatora oraz osobę realizującą Usługi turystyczne, w tym w szczególności Pilota wycieczek lub Przewodnika turystycznego. Organizator powinien być powiadomiony o takim fakcie drogą elektroniczną na adres e-mail: bt.wanderlust@gmail.com
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowego Podróżnego składającego reklamację, jak również wskazanie Niezgodności oraz żądań Podróżnego w zakresie sposobu rozpatrzenia reklamacji. Termin przedawnienia roszczeń dotyczących Niezgodności wynosi trzy lata.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.Przy rozpatrywaniu reklamacji bierze się pod uwagę stopień przyczynienia się Podróżnego do powstania Niezgodności.
 5. Odpowiedzialność Organizatora za Niezgodność określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy rozdziału 7 Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§8. ZMIANY I REZYGNACJA Z IMPREZY TURYSTYCZNEJ

 1. Organizator obowiązany jest informować Podróżnego o wszelkich zmianach dotyczących Imprezy turystycznej lub Wycieczki.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieznacznej zmiany Umowy, zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przy czym zobowiązuje się poinformować Podróżnego o zmianie w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail w sposób jasny, zrozumiały i widoczny.
 3. Organizator niezwłocznie powiadamia Podróżnego w formie, o której mowa w punkcie poprzedzającym, o zaistnieniu przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej następujących okoliczności:
  -jest zmuszony zmienić główne właściwości usług turystycznych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1 Ustawy, lub
  -nie może spełnić specjalnych wymagań Podróżnego, o których mowa w art. 42 ust. 4 pkt 4 Ustawy, lub
  -proponuje Podróżnemu podwyższenie ceny Imprezy turystycznej przekraczające 8% całkowitej ceny Imprezy turystycznej zgodnie z art. 45 ust. 2 Ustawy.
 4. W powiadomieniu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Organizator w sposób jasny, zrozumiały i widoczny informuje Podróżnego o:
  -zmianie warunków Umowy oraz o ewentualnym wpływie tych zmian na cenę Imprezy turystycznej,
  -rozsądnym terminie, w którym Podróżny poinformuje Organizatora o swojej decyzji, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu,
  -odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie od Umowy w przypadku braku odpowiedzi Podróżnego w terminie, o którym mowa w literze poprzedzającej,
  -jeśli ma to zastosowanie – o zastępczej Imprezie turystycznej,w miarę możliwości o tej samej lub wyższej jakości, oraz o jej cenie.
 5. Podróżny w terminie wyznaczonym przez Organizatora, o którym mowa w pkt. 4 lit. b niniejszego paragrafu, jest zobowiązany do poinformowania Organizatora:
  -o przyjęciu proponowanej zmiany Umowy,albo
  -o odstąpieniu od Umowy za zwrotem wszystkich wniesionych wpłat i bez obowiązku wniesienia opłaty za odstąpienie, albo
  -o odstąpieniu od Umowy oraz przyjęciu zastępczej Imprezy turystycznej.
 6. Jeżeli zmiany Umowy lub zastępcza Impreza turystyczna, prowadzą do obniżenia jakości lub kosztów Imprezy turystycznej, Podróżny jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia ceny Imprezy turystycznej.
 7. Organizator oświadcza, że minimalna liczba Podróżnych wymagana do przeprowadzenia Imprezy turystycznej lub Wycieczki wynosi 8 osób (w przypadku warsztatów fotograficznych) W razie nieosiągnięcia minimalnej liczby Podróżnych, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy turystycznej lub Wycieczki w terminie wskazanym w pkt. 8 niniejszego paragrafu.
 8. Organizator może odwołać Imprezę turystyczną lub Wycieczkę, jeżeli nie osiągnięto minimalnej liczby Podróżnych wymaganych do jej przeprowadzenia określonej w punkcie poprzedzającym,nie później niż w terminie:
  -20 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
  -7 dni przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej 2–6 dni,
  -48 godzin przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni, co dotyczy również Wycieczek,

chyba że Umowa wskazuje inny wcześniejszy termin na odwołanie Imprezy turystycznej lub Wycieczki.

 1. Organizator może odwołać Imprezę turystyczną lub Wycieczkę z powodu Siły Wyższej,jeżeli powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej lub Wycieczki.
 2. Jeżeli zmiana Umowy jest wynikiem działań zawinionych przez Organizatora, Podróżnemu przysługuje zwrot pełnej kwoty, jaką wpłacił, bez potrąceń na rzecz Organizatora oraz osób trzecich.
 3. Podróżnemu przysługuje w każdej chwili przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z przepisami Ustawy. Podróżny proszony jest o zgłaszanie odstąpienia od Umowy w formie pisemnej lub w formie dokumentowej za pośrednictwem wiadomości e-mail. Za odstąpienie Podróżnego od Umowy uważa się również niezgłoszenie się na zbiórkę w dniu rozpoczęcia Imprezy turystycznej zgodnie z programem Imprezy turystycznej oraz niemożność wjazdu bądź wyjazdu Podróżnego (w tym w szczególności na skutek uprawnionych działań służb granicznych lub celnych) z przyczyn leżących po stronie Podróżnego.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Podróżnego powyżej 30 dni do Warsztatów (lub Fotowyprawy) Organizator pobiera opłatę odpowiadającą 50% ceny Imprezy turystycznej. Opłata podlega potrąceniu z wpłaty dokonanej przez Podróżnego, na co Podróżny wyraża zgodę. W przypadku gdy rozwiązanie umowy ma miejsce poniżej 30 dni a do 10 dni przed imprezą turystyczną opłata za rezygnacje to 65% ceny imprezy turystycznej, poniżej 10 dni przed imprezą turystyczną opłata wynosi 95 %. Istnieje możliwość zmiany terminu warsztatów (punkt 7).
 5. Podróżny może przenieść prawa i obowiązki wynikające z zawartej Umowy na osobę trzecią bez zgody Organizatora, jeżeli osoba ta przejmie wszystkie wynikające z Umowy prawa i obowiązki oraz spełnia warunki udziału w Imprezie turystycznej lub Wycieczce, pod warunkiem zawiadomienia Organizatora o tym fakcie nie później niż na 3 dni przed dniem rozpoczęcia Imprezy turystycznej lub Wycieczki. Jeżeli skorzystanie przez Podróżnego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie wiązać się z poniesieniem przez Organizatora dodatkowych uzasadnionych i rzeczywistych kosztów, Organizator może żądać ich uiszczenia przez Podróżnego, pod warunkiem wskazania Podróżnemu ich wysokości oraz ich akceptacji przez Podróżnego.
 6. W przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, odpowiedzialność Podróżnego oraz osoby trzeciej za uregulowanie należności finansowych związanych z Imprezą turystyczną lub Wycieczką jest solidarna.
 7. W przypadku nie możności uczestniczenia w warsztatach krajowych i chęci przeniesienia rezerwacji na inny termin warsztatów lub kierunek, jeśli przeniesienie to następuję poniżej 30 dni przed warsztatami Podróżny zobowiązany jest do poniesienia opłaty za przeniesienie w wysokości 400 zł plus ewentualna różnica w cenie warsztatów. Jeśli przeniesienie następuje poniżej 10 dni przed warsztatami kosztuje to 1080 zł plus ewentualna różnica w cenie warsztatów.  Jeśli przeniesienie następuje więcej niż 30 dni przed terminem opłata za przeniesienie to 100 zł plus ewentualna różnica w cenie warsztatów. Usługę przeniesienia rezerwacji można zakupić pod linkiem https://wanderlust.shoplo.com/kategoria/warsztaty-fotograficzne/zmiana-terminu-wykupionych-warsztato... 
 8. W przypadku nie możności uczestniczenia w fotowyprawach zagranicznych (Dolomity, Madera, Islandia, Lofoty)  i chęci przeniesienia rezerwacji na inny termin każdorazowo prosimy o kontakt z biurem pod adresem e-mail: bt.wanderlust@gmail.com. Jednak proszę wziąć pod uwagę pkt. 4 i opłaty związane z niedopełnieniem umowy i deklaracji uczestnictwa w warsztatach. 

§ 10. WYCIECZKI

 1. Postanowienia OWU mają zastosowanie do Wycieczek wyłącznie w przypadkach, w których Wycieczki są wprost wskazane, z uwzględnieniem pkt 2 niniejszego paragrafu.
 2. W razie wątpliwości uznaje się, że postanowienia OWU dotyczące Niezgodności i Siły Wyższej, jak również postanowienia § 1 pkt 6 i § 3 pkt 11 niniejszych OWU stosuje się odpowiednio do Wycieczek.
 3. W razie odstąpienia od umowy o organizację Wycieczki, jak również w innych przypadkach nieuregulowanych niniejszymi OWU oraz Umową, a dotyczącymi Wycieczek, stosuje się odpowiednio powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11. DANE OSOBOWE

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Podróżnych jest podjęcie działań przez Organizatora na żądanie Podróżnego przed zawarciem niniejszej Umowy (w tym w szczególności w celu przedstawienia oferty na żądanie Podróżnego) oraz realizacja niniejszej Umowy. Administratorem danych osobowych Podróżnych jest Organizator.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Podróżnych zawiera klauzula informacyjna stanowiąca Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy (Klauzula informacyjna dla Podróżnych) oraz Polityki prywatności znajdujące się na Stronie internetowej.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze OWU nie mają na celu ograniczać ani wyłączać praw konsumentów, przysługujących im na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem postanowień Umowy oraz niniejszych OWU.
 2. Podróżny będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823), a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Organizator, jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-059 Wrocław, e-mail: sekretariat@wiih.wroclaw.pl, strona internetowa: www.wiih.ibip.wroc.pl). Podróżny może złożyć swoją skargę również za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl