polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.WANDERLUST.SHOPLO.COM

 1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.wanderlust.shoplo.com, zwanej dalej Serwisem internetowym, jest Anna Bejm prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Wanderlust Anna Bejm” z zakładem głównym pod adresem: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6112704181, REGON: 366027113, e-mail: bt.wanderlust@gmail.com, tel. 502 405 102.
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające Państwa dane osobowe zostały odpowiednio przeszkolone w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
 4. imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rezerwacji, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z oferty naszego Serwisu internetowego,
 5. numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów), a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rezerwacji, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z ofertą naszego Serwisu internetowego,
 6. adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego (w tym klienci lub potencjalni klienci) przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rezerwacji lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z ofertą naszego Serwisu internetowego; jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,
 7. adres zamieszkania– mogą być przetwarzane w związku z wypełnianiem formularza rezerwacji albo w celu przygotowania na Państwa prośbę oferty w przypadku przekazania tych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym,
 8. NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
 9. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
 10. ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego (w tym jako klientów lub potencjalnych klientów) za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.
 11. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne przypadkach wskazanych w punkcie poprzedzającym, w tym w szczególności:
 12. w celu korzystania z usług oferowanych w naszym Serwisie internetowym,
 13. w celu realizacji usług zamówionych przez Państwa w naszym Serwisie internetowym,
 14. w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,
 15. w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.
 16. W przypadku, gdy w ramach Serwisu internetowego podają Państwo dane osobowe innych osób fizycznych (Podróżnych), wówczas dokonują Państwo tego w oparciu o przepisy prawa (w przypadku opiekunów prawnych czy przedstawicieli ustawowych) albo w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą i które są nam przekazywane. Postanowienia pkt 3 i 4 powyżej stosuje się odpowiednio.
 17. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 18. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 19. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.
 20. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt 11 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 21. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 22. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit b RODO tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub
 • art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania - np. w przypadku świadczenia usługi newslettera..
 • Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO.
 • W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego w związku z realizacją na Państwa rzecz umowy lub usług, wówczas, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO. W razie braku zastosowania art. 45-47 RODO, przekazanie Państwa danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić pod warunkiem, że:
 • wyrażą Państwo wyraźną zgodę na takie przekazanie po uprzednim poinformowaniu Państwa o ryzyku, jakie się z tym wiąże, lub
 • przekazanie jest niezbędne do wykonania zawartej z nami umowy lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych na Państwa żądanie, lub
 • przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między nami a innym podmiotem (dotyczy Podróżnych, w imieniu których umowa zostanie lub została zawarta), lub
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.
 • W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” albo innych łącz w ramach Aplikacji do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram), wówczas powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w punkcie poprzedzającym.
 • Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, z uwzględnieniem pkt 16 poniżej.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane w związku z realizacją zawartej umowy przede wszystkim podmiotom świadczącym usługi noclegowe (hotele, hostele, kempingi, pensjonaty itp.), usługi przewozu (linie lotnicze, linie kolejowe, przewoźnicy autobusowi itp.) oraz firmom ubezpieczeniowym, jak również podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 • Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:
 • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
 • świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego.
 • Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.
 • Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
 • bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
 • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
 • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
 • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
 • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
 • w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 11 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

 1. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 21 poniżej.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: bt.wanderlust@gmail.com lub w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny: ul. Malinnik 13, 58-560 Jelenia Góra.
 3. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
 4. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
 5. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
 6. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
 7. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 8. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 9. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 10. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów oraz subskrybentów newslettera.
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl